تحقیق
راهکارهای مقابله با طوفان های گردوغبار در خوزستان/ تحقیق 18 سپتامبر 2018

راهکارهای مقابله با طوفان های گردوغبار در خوزستان/ تحقیق

پدیده ریزگرد از جمله پدیده هایی است که در گذشته در کانونهای فرسایش بادی قدیمی مانند دشت سیستان و تحت شرایط خاص بروز می کرد ولی قریب به یک دهه بروز این پدیده ابعاد منطقه ای و ملی پیدا کرده است.