گزارش تصویری مقابله با کانون های ریزگرد و تثبیت شن های روان در سال 96

۱۵۰۰۰هکتار عملیات تثبیت شن نام منابع طبیعی خوزستان را در رکوردهای بیابان زدایی جاودانه کرد

?روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان