آغاز مالچ پاشی توام با نهال کاری ۱۱ هزار هتکار از شن زارها و بیابان های خوزستان در سال ۹۷

آغاز مالچ پاشی توام با نهال کاری ۱۱ هزار هتکار از شن زارها و بیابان های خوزستان در سال ۹۷