بخشدار غیزانیه جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: آبرسانی به این سه روستا که در مسیر آزاد راه خلیج فارس واقع هستند از کانال کوت امیر صورت گرفته است و متولی این پروژه شرکت آبفا روستایی خوزستان است.
شاهین هاشمی با بیان اینکه جمعیت این سه روستا 50 خانوار است عنوان کرد: نام های این سه روستا ام الطرفه، منثر سگر و طنبور رویشد است که پیش از این توسط تانکر آبرسانی می شدند.
بخشدار غیزانیه درادامه افزود : پنج روستا از بخش غیزانیه که در مسیر آزاد راه خلیج فارس هستند از آب شرب محروم بودند که آبرسانی به سه روستا امروز آغاز می شود و لوله گذاری برای انتقال آب به 2 روستای دیگر در حال انجام است.
گفتنی است بخش غیزانیه دارای 80 روستا است که 40 روستای این بخش با تانکر آبرسانی می شوند .
برای حل این مشکل و پایدار ماندن شبکه آبرسانی به این منطقه طرح آبرسانی به 60 روستای غیزانیه به طول 52 کیلومتر از تابستان پارسال کلید خورد.
30 کیلومتر از این طرح توسط شرکت نفت اجرا و بقیه آن با تامین اعتبار از محل صندوق توسعه ملی انجام می شود، و قرار است در مدت 2 سال این طرح به اتمام برسد.
ازاین 80 روستا 60 روستا در طرح آبرسانی دارای آب شرب خواهند شد و برای آبرسانی به 20 روستای دیگر سازمان آب و برق خوزستان متعهد شده کار آبرسانی به آنها را انجام دهد.
بخش غیزانیه از توابع شهرستان اهواز است که دارای 80 روستا با جمعیت 25 هزار نفر است.