به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان، خانم سوسا نا ترستال سفیر کشور پادشاهی هلند و هیئت همراه از وزارت خارجه و همچنین خسرو چنگلوایی رئیس سازمان جهاد کشاورزی و تنی چند از مسئولین استانی همراهی میکردند. احمد رئیس زاده در این بازدید در خصوص سیمای منابع طبیعی،رخسارهای بیابانی استان خوزستان گزارش ارائه کرد و گفت: استان خوزستان یک میلیون و دویست هزار هکتار عرصه های بیابانی دارد که ما از سال گذشته تا کنون حدود 30 هکتار از کانون فوق بحرانی جنوب شرق اهواز را با روش های مختلف از جمله نهال کاری، بوته کاری و مدیریت چرا با مشارکت مردم و مالکین این عرصه ها تثبیت شده است.

بر اساس این گزارش: سفیر هلند نسبت به همکاری علمی کشور متبوع خود با دستگاههای استان خوزستان در زمینه آب خاک و کشاورزی و همچنین مبارزه با آلا یندگی های خاک و آب اعلام آمادگی کرد.