تصفیه خانه جدید ۱۱۲۰۰۰  متر مکعب از فاضلاب را که به کارون سرازیر می شد نجات خواهد داد و احیای ۷۰۰۰ متر مکعب زمین کشاورزی و اشتغال زایی ۳۵ هزار نفر را به دنبال خواهد داشت.

تصفیه خانه جدید ۱۱۲۰۰۰  متر مکعب از فاضلاب را که به کارون سرازیر می شد نجات خواهد داد و احیای ۷۰۰۰ متر مکعب زمین کشاورزی و اشتغال زایی ۳۵ هزار نفر را به دنبال خواهد داشت.